دستگاه اندازه گیری شدت میدان الکتریکی

این دستگاه برای اندازه گیری پرتوهای الکتریکی انتشار یافته از خطوط فشار قوی و فشار ضعیف، نیروگاه ها و پستهای انتقال استفاده می شود. دستگاه قابلیت اندازه گیری شدت میدان الکتریکی تا 20 کیلو ولت بر متر رابا دقت 10 ولت بر متر دارد. این دستگاه برای اولین بار در ایران و توسط پژوهشگران این مرکز ساخته و کالیبره شده است و تنها جایگزین نمونه خارجی آن در کشور است. این دستگاه، با نام تجاری TESLA-EFT-2020 در بازار عرضه شده است.