تاریخچه

تاریخچه

 

1- امضاء تفاهم نامه تاسيس مرکز مطالعات توسط وزاري محترم نيرو و علوم، تحقيقات و فناوري
2- 4/11/83 ارسال در خواست تاسيس مرکز تحقيقات بهره برداري ايمن شبکه
3- 27/1/84 اخذ موافقت اصولي از شوراي گسترش
4- 28/12/84 امضاي قرارداد با شرکت مديريت شبکه برق ايران