آزمایشگاه بلادرنگ

در طبقه اول ساختمان ابوریحان واقع است قبل از آسانسور